Privacy / Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kavepe Music. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kavepe Music niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Kavepe Music respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kavepe Music of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kavepe Music of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kavepe Music of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Adresgegevens en telefoonnummers zullen wel aan verzendorganisaties als DHL en PostNL doorgegeven worden. Wij letten hierbij wel goed op de manier hoe deze organisaties met uw gegevens omgaan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Indien u een gegevens heeft om in te loggen op onze webshop kunt u zich ook daar afmelden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Neem dan contact op via onze contactpagina.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Annulering en Wijziging

In geval van een aan ons gegeven opdracht door een bedrijf danwel door een consument waarbij er geen sprake is van koop op afstand :
In die gevallen zijn bij annulering van die opdracht alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10 % van de hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade; Voor een annulering is onze toestemming vereist.

Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

Indien er sprake is van koop op afstand door een consument en er geen leveringstermijn is overeengekomen, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan Kavepé Music indien de bestelling niet binnen 30 dagen is afgeleverd. Van aflevering is sprake op het moment dat het bestelde op het opgegeven adres is afgeleverd.

Levering en verzending

Indien er geen leveringstermijn is overeengekomen, dan zal een bestelling in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Indien er wel een leveringstermijn is overeengekomen, dan is deze nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verzending van door ons geleverde goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Wij hebben evenwel het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voorzover de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen daaromtrent geeft. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever; Alle bank- en girokosten veroorzaakt door de verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Reclames

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 7 dagen na ontvangst der goederen.

De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 7 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben gevonden.

Indien er geen sprake is van koop op afstand dan worden de door ons geleverde zaken slechts teruggenomen binnen voormelde periode, indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn worden afgeleverd. De waarde van de geretourneerde goederen wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten, o.m. voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering etc.etc. met de opdrachtgever verrekend.

Recht van retour

Indien er sprake is van koop op afstand en de consument om welke reden dan ook het geleverde niet wenst af te nemen, dan heeft deze het recht het geleverde binnen 14 dagen na aflevering zonder opgaaf van reden aan ons te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retournering en ontbinding van de overeenkomst kan alleen als de verpakking van het geleverde onbeschadigd is en een eventuele verzegeling niet verbroken. De kosten van het terugzenden komen voor rekening van de consument. Een eventueel reeds door de consument gedane betaling wordt binnen 30 dagen na het terugsturen aan de consument terugbetaald.